Sever Game

SERVER 02 (20-50 máy)- Miễn phí phần mềm trong 03 năm

15,990,000 VND

SERVER 02 (20-50 máy)- Miễn phí phần mềm trong 03 năm

15,990,000 VND

 

SERVER 05(20-50 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

16,799,000 VND

SERVER 05(20-50 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

16,799,000 VND

 

SERVER 06 (100 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

19,990,000 VND

SERVER 06 (100 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

19,990,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868